Vernet arbeidsplass

Vernet arbeidsplass

Vernede arbeidsplasser er et arbeidsmarkedstiltak for personer som grunnet ulike helseproblemer finner det vanskelig å finne eller beholde en jobb. Det kan være at de er psykisk utviklingshemmet, sliter med ulike psykiske plager eller har en fysisk skade som gjøre det vanskelig å utføre enkelte jobber. Hjemmelen for arbeidsmarkedstiltak er nedfelt i lov om tiltak til å fremme sysselsetting fra 1947. Loven sier at staten kan organisere arbeidsmarkedstiltak i det omfang som anses hensiktsmessig, og innenfor rammen av Stortingets bevilgning av midler. I dag er tiltak som dette samlet under fellesbetegneslen ASVO.

AVSO

AVSO er et arbeidstilbud for yrkeshemmede med trygdeytelser og som ikke kan delta i andre arbeidsmarkedstiltak. Målet med AVSO er å skape varige arbeidsplasser som hjelper å utvikle ressurser og evner hos den yrkeshemmede. Personer som deltar i AVSO-tiltak beholder sin pensjon, være det seg uførepensjon eller andre statlige støtte. Videre får arbeidsplassen statlig støtte for hver enkelt person de tilbyr jobb. Den statlige støtten skal dekke de ekstra kostnader arbeidsplassen får ved å ha yrkeshemmede i sin stab. Det finnes i dag en rekke ulike AVSO-bedrifter landet rundt, noen er privateid, men de fleste er i dag eid av kommuner.

Konkurrerer på lik linje med alle andre

AVSO-bedrifter er ikke bare tiltak for å gi mennesker i en vanskelig livssituasjon en jobb. Selv om arbeideren mottar statlig støtte til livsopphold, er ikke bedriftene i seg selv vernet. Ovenfor deres kunder må de konkurrere på lik linje med alle andre tilbydere på markedet. Det betyr at både kvalitet og pris må tåle konkurranse. Mange misforstår hva en AVSO-bedrift i dag gjør, og tror at bedriften ikke kan gå konkurs. Men faktum er at om bedriften ikke klarer å drive med overskudd må de som alle andre bedrifter legge ned.

Jobbfrukt.no

Den mest kjente AVSO-prosjektet i Norge er trolig Jobbfrukt som i dag finnes i mer enn 300 norske kommuner. Jobbfrukt er et varemerke på fruktabonnement som hver dag leveres til bedrifter over hele landet. Jobbfrukt benytter seg nesten utelukkende av personer med yrkeshemninger, og med unntak av ledelse og enkelte sjåfører, er alle ansatte i behov av hjelp og bistand. Bedrifter som benytter seg av Jobbfrukt gjør ikke bare sine ansatte en tjeneste, de støtter også en verdifull arbeidsplass i kommunen sin.

Struktur og tilpasning

AVOS-bedrifter, eller VTA som de også kalles, er ikke som andre bedrifter. Endringer i både markedet og ansatte skjer ofte raskt og uten forvarsel, noe som gjør at bedriftene må kunne omstille seg raskt og tilpasse seg endringer uten at det går ut over produktkvalitet eller de ansatte.
En rekke AVOS bedrifter har i dag åpne dager hvor andre bedriftseiere kan besøke dem og lære av deres noe spesielle struktur.

Arbeidsmarkedstiltak og kostnader

Tall fra NAV viser at det i 2016 var planlagt 75.000 arbeidsmarkedstiltak hver måned i Norge. Av deltakerne på de ulike tiltakene var det 58.000 som hadde nedsatt arbeidsevne og 17.000 arbeidssøkere. Tiltakene de ulike deltakeren får tilbud om skal i den grad det lar seg gjøre tilpasses den enkelte deltaker. De med nedsatt arbeidsevne blir i stor grad tilbudt plass i en AVSO-bedrift, mens arbeidssøkere tilbys ulike kurs og arbeidsmarkedstrening. I mange tilfeller er kurs i jobbsøking og CV-skriving nok for å få en person ut i fast jobb.

Arbeidsmarkedstiltak koster det norske samfunnet dyrt. I 2016 alene hadde NAV et budsjett for arbeidsmarkedstiltak på hele 8,5 milliarder kroner. Mange vil hevde at dette er altfor mye penger åbruke på slike tiltak, men ser man det på totale kostnadsbildet og motregner dette budsjettet med skatteinntekter fra alle landets AVOS-bedrifter, ser man at 8,5 milliarder er en liten pris å betale for et mer inkluderende arbeidsliv.

Privacy Policy