Varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd

Fra og med 1.Januar 2016 ble tidsubestemt lønnstilskudd, også kjent som TULT, erstattet med en ny ordning fra NAV kalt varig lønnstilskudd. Her vil du finne informasjon om de viktigste endringene og eksempler på hvordan varig lønnstilskudd kan påvirke mottakerne.

Hva er lønnstilskudd

Lønnstilskudd er en støtte fra NAV som tildeles arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne eller som finner det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet på like vilkår som alle andre. En bruker kan i dag bli innvilget enten tidsbegrenset eller varig tilskudd. Et varig tilskudd tildeles kun i de tilfeller der det er medisinsk bevist at brukeren ikke kan yte 100% i den stillingen de er ansatt. Arbeidstakeren må ha betydelig nedsatt arbeidsevne, for eksempel parkinson eller lignende lidelser, for at varig tilskudd skal innvilges.

Nye regler

I den nye ordningen som trådte i kraft i Januar 2016 presiseres det at varig lønnstilskudd i hovedsak skal brukes som et verktøy for økt rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser. Med andre ord, tiltaket skal i brukes for dem som står utenfor arbeidslivet. Videre er det et krav om at i de tilfeller ordningen skal brukes på personer som allerede er i arbeid, skal deres rettigheter til sykepenger først være brukt opp. Først etter at rettigheten til sykepenger er frafalt kan de søke om tilskudd under den nye ordningen. Det kreves også at brukeren står i reell fare for å havne utenfor arbeidslivet om tilskudd ikke innvilges.

Eksempel

Geir er fast ansatt i 100% stilling som lærer. En stilling han har holdt i over 8 år. Grunnet Geirs plager med Parkinson klarer han mindre og mindre. Arbeidsgiveren han gjort sitt beste for å tilrettelegge for Geir og hans plager. Etter 12 måneder på 100% sykemelding vurderer NAV det slik at det ikke er hensiktsmessig å verken omskolere eller tilby Geir ny jobb. Man kommer også til at situasjonen til Geir er varig. Geir ønsker fortsatt å jobbe de timene han kan, og i samråd med arbeidsgiver søker de NAV om varig lønnstilskudd. NAV innvilger 60% tilskudd, Geir fortsetter i 100% stilling, beholder 100% lønn og arbeidsgiveren får refundert 60% av lønnen fra NAV.

Fravær etter innvilget lønnstilskudd

En arbeidstaker som får innvilget varig lønnstilskudd kan på ingen måte bruke dette som en unnskylding for å være mer borte fra arbeidsplassen. I Geirs tilfelle skal han være tilstede på arbeidsplassen 100% av arbeidstiden i henhold til gjeldende arbeidsavtale, men arbeidsgiver kan ikke kreve at Geri jobber mer enn 40%. Skulle Geir bli sykemeldt igjen, gjelder fortsatt de vanlige reglene for sykemelding i arbeidslivet.

Ordlyden i den nye ordningen gjør det videre helt klart at tilskuddet på ingen måte er ment som kompensasjon for redusert arbeidstid. Om det er det brukerens situasjon krever, må den enkelte søke om uføretrygd og ikke lønnstilskudd.

Uføretrygd og lønnstilskudd

En kjærkommen endring i den nye ordningen er at den åpner for å innvilge lønnstilskudd også for brukere som allerede er innvilget uføretrygd. Det er selvsagt klare bestemmelser for hvor mye brukeren kan tjene, men det åpner en dør som i mange år har vært stengt for brukere av uføretrygd.

Stillingsprosent kontra tilskudd

Varig lønnstilskudd er som nevnt tidligere hovedsakelig ment for de som står utenfor arbeidslivet. Reglene er klare på at det skal være snakk om en fast stilling for at lønnstilskudd skal kunne innvilges. Tilskudd kan dog innvilges om det er klare indikasjoner på at den midlertidige stillingen kan bli omgjort til fast stilling innen 6 måneder.

Andel av lønn i tilskudd

Det første året lønnstilskudd innvilges kan tilskuddet maksimalt dekke 75% av utgiftene til lønn og sosiale utgifter. Senere år skal tilskuddet maksimalt dekke 67%. Maksimalt kronebeløp som kan innvilges er 5 G, eller 450.340 kroner.

Privacy Policy