Tilretteleggingsgaranti

Tilretteleggingsgaranti

Tilretteleggingsgaranti er et bidrag fra NAV som skal sørge for at flere som har en funksjonsnedsettelse skal få seg jobb eller beholde en jobb. Alle som søker og får innvilget tilretteleggingsgaranti vil bli tildelt en egen saksbehandler som får ansvar for å sikre at mottaker får sine behov dekket. Det er viktig at alle som søker om tilrettelegging er ærlige med seg selv, arbeidsgiver og saksbehandler, slik at man kan sikrer seg de riktige tiltakene. Det er straffbart å søke om tilrettelegging på feil grunnlag.

Hva kan man søke om?

NAV har som målsetting at så mange som mulig skal være i arbeid, være det seg heltid eller deltid. Har du en funksjonsnedsettelse som hindrer deg fra å ta en jobb, er det NAVs oppgave å hjelpe deg med tilrettelegging av arbeidsplassen. Via hjelpemiddelsentralen er det utallige muligheter for tilrettelegging av arbeidsplasser. Det kan være seg spesielle skrivebord, kontorstol som er tilpasset din funksjonshemming, ramper som må installeres for å sikre tilgang til arbeidsplassen, eller en mentor som kan hjelpe og støtte deg gjennom arbeidsdagen. NAV kan også innvilge ulike støtter til arbeidsgiver direkte. I enkle ord, om du har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen din, er NAV der for å hjelpe.

NAVs forpliktelser

Hensikten med tilretteleggingsgaranti er å sikre mottakere raskere saksbehandling og samordnet bistand fra NAV og hjelpemiddelsentralen. Det er NAVs ansvar å sørge for tilrettelegging, hjelpemidler og oppfølging fram mot ansettelse, og etter at mottaker er kommet i jobb. Hvilke tiltak og servicer den enkelte mottaker har krav på avklares i fellesmøter mellom NAV, bruker, arbeidsgiver og hjelpemiddelsentralen. Når man har avklart behov og utformet en detaljert plan for hvilke tiltak som skal igangsettes, signeres avtalen av alle parter, og NAV via saksbehandler tar på seg rollen som øverste leder for gjennomføringen. NAV forplikter seg overfor både mottaker og arbeidsgiver å følge opp alle tiltak, tilskudd og hjelpemidler innen avtalte tidspunkt. Tilretteleggingsgarantien skal være utformet i tråd med de ulike behov den enkelte mottaker har, og avtalen skal alltid knyttes opp mot en enkelt navngitt kontaktperson hos NAV.

Søknad og varighet

Den hovedsakelige målgruppen for tilretteleggingsgarantien er unge arbeidstakere under 30 år, og som har behov for støtte for å kunne komme ut i betalt arbeid. Om NAV finner det hensiktsmessig kan ordningen også brukes som tilbud til andre arbeidstakere eller arbeidssøkere.
Arbeidsgivere som ansetter personer innenfor målgruppen eller tilbyr dem arbeidsopplæring kan også søke om tilrettelegging. En garanti om tilrettelegging skal vare så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Tilretteleggingsgaranti i skolen

Hjelp til tilrettelegging er ikke begrenset til arbeidsplasser, også skoler og studenter kan søke om hjelp via ordningen. Da de fleste skoler i dag allerede er tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelser, vil tilretteleggingsgarantien i stort grad være en løsning for studenter som trenger mentor eller støttekontakt med pedagogisk bakgrunn. Skolen kan også søke om ekstra støtte om det må utvikles eget undervisningsmateriell for studenten.

Hva sier brukerne?

Spørreundersøkelser blant mottakere og arbeidsgivere som har benyttet seg av tilretteleggingsgaranti via NAV forteller at det er en ordning hvor alle vinner. Brukerne opplever at ikke bare blir veien tilbake til arbeid lettere, men de føler seg som et fullverdig medlem av arbeidsstokken da de kan utføre jobben de er ansatt for å gjøre uten problemer og uten hjelp fra kollegaer. Arbeidsgiverne på sin side rapporterer at løsningen fungerer sømløst, og de føler en stor trygghet i å ha en kontaktperson og en detaljert plan for gjennomføring. Klare avtaler mellom arbeidsgiver og NAV gjør det enklere å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i jobb da arbeidsgivere kan føle seg trygg på at NAV er med dem hele veien.

Privacy Policy