Kronisk syk arbeidstaker

Kronisk syk arbeidstaker

Arbeidstakere som opplever lengre perioder med sykdom eller får diagnosen kronisk syk, risikerer naturlig nok høyt fravær fra arbeidsplass. Dette medfører ofte store problemer både for arbeidsgiver og arbeidstaker. For arbeidsgiver legger det ofte mye press på den økonomiske situasjonen å ha kronisk syke på lønningslisten. For arbeidstakeren på sin side fører høyt fravær ofte til psykiske problemer på toppen av de plager man allerede har. NAV har et ansvar for å hjelpe begge parter finne en løsning som sikrer at den ansatte kan beholde jobben, samtidig som det økonomiske tapet til arbeidsgiver reduseres. Bedrifter som opplever at ansatte er syke over lengre perioder kan søke NAV om fritak fra sykepenger i arbeidsgiverperioden. Mens arbeidstaker på sin side kan søke mentor eller ulike tilskudd.

Hvem kan søke?

Enhver arbeidstaker som opplever kronisk eller langvarig sykdom med hyppig og langvarig fravær fra arbeidsplassen kan søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan søke, men det anbefales at arbeidsgiver søker i samråd med den syke arbeidstakeren.

Hva regnes som høyt fravær?

Hva som betegnes som høyt fravær eller ikke, varierer stort fra yrkesgruppe til yrkesgruppe og landsdel til landsdel. NAV kan ikke ta hensyn til forhold i en bestemt by eller landsdel når de skal vurdere om fraværet til en enkelt person er høyt nok til å innvilge fritak fra arbeidsgiverperioden . Bestemmelser rundt hva som anses som høyt fravær er basert på landsgjennomsnittet i Norge de siste 3 årene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i praksis lagt til grunn at sykefravær på ca. 35 dager i året er å anse som innenfor rammene av hva en arbeidsgiver må godta ansvaret for. Som vilkår for å gjøre unntak fra arbeidsgiveransvaret, må avviket fra normalen være særlig stort.

Dokumentasjon

Det kan være vanskelig for en arbeidsgiver å kunne dokumentere at en ansatt faktisk er kronisk eller langvarig syk. Det er ikke alltid sykelige forandringer lar seg påvise uten tvil. Selv om dokumentasjon kan være vanskelig skal NAV gjøre en vurdering om det kan gjøres unntak fra arbeidsgiveransvaret. En ansatt kan for eksempel ha bestemte ryggplager som gjør at de har vært sykemeldt flere ganger i året, år etter år. Selv om det ikke medisinsk kan bevises at personen har en kronisk lidelse, vil det være naturlig å anta at personens plager bør kategoriseres som kroniske. I slike tilfeller kan NAV kreve en grundig helhetsvurdering fra personens lege og fysioterapaut. Rådgiver ved NAV kan også kreve at personen skal besøke en lege som er ansatt av NAV.

Hvordan søker man om støtte?

Søknadsskjema for fritak av sykepenger i arbeidsgiverperioden kan lastes ned fra NAVs hjemmesider eller hentes på nærmeste NAV kontor. Man bør passe på at man også laster ned veilederen som medfølger søknadsskjema da det kan være noe komplisert å fylle inn søknaden. For å unngå forlenget søknadsbehandling kan det være lurt å kontakte NAV for en gjennomgang av søknad før man leverer. Leverer man en mangelfull søknad, eller en søknad med uriktige opplysninger, kan det ta flere uker før man får den i retur fra NAV og man må da starte hele søknadsprosessen på nytt.

Når en søknad er behandlet og fritak er innvilget, er det opp til den enkelte arbeidsgiver å søke refusjon av sykepenger fra sitt lokale NAV kontor. Så snart søknad om fritak er innvilget, kan arbeidsgiver søke refusjon for alle sykepenger uansett diagnose. Det er opp til arbeidsgiver selv å passe på at man søker refusjon innenfor de tidsrammer som til enhver tid gjelder.

Feriepenger

Hva gjelder refusjon av feriepenger av utbetalte sykepenger vil arbeidsgiver motta dette innen utgangen av Mai året etter opptjeningsåret.

Privacy Policy